srm image

سامانه ارتباط با

تامین کنندگان

دپارتمان مهندسی توسعه و تامین

Development and supply

Engineering department

دپارتمان مهندسی تامین و توسعه با هدف مهندسی خرید، شناسایی، ارزیابی و توسعه شبکه تامین کنندگان به عنوان زیرمجموعه معاونت تامین، بصورت متمرکز در کلیه شرکت های هلدینگ لوازم خانگی انتخاب مشغول به فعالیت می باشد. این ، (SRM)دپارتمان از واحدهای مدیریت ارتباط با تامین کنندگان مهندسی خرید، توسعه و بهبود مستمر فرایندهای زنجیره تامین و مدیریت امور قراردادها تشکیل شده است که وظیفه نظارت بر تامین به موقع اقلام و قطعات، با بهترین کیفیت و قیمت و همچنین نظارت بر عملکرد تامین کنندگان کلیه شرکت های .هلدینگ لوازم خانگی انتخاب را بر عهده دارد

سامانه مدیریت ارتباط با تامین کنندگان

Supplier relationship

management system

سامانه مدیریت ارتباط با تامین کنندگان به عنوان درگاه ارتباطی بین گروه صنعتی انتخاب و شبکه تامین کنندگان و به منظور ثبت . اطلاعات، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان طراحی شده است تامین کنندگان محترم جهت اعلام آمادگی خود برای همکاری با گروه جهت تامین اقلام،خدمات و یا بومی سازی، بایستی ابتدا در این سامانه ثبت نام و سپس نسبت به معرفی کامل خود اقدام نمایند. واحد مدیریت ارتباط با تامین کنندگان پس از بررسی اطلاعات و مدارک و مستندات بارگزاری شده، اقدام به ارزیابی حضوری یا غیرحضوری تامین کنندگان می کند. تامین کنندگان در صورتیکه امتیاز پذیرش را کسب کنند در وندور لیست تامین .کنندگان گروه صنعتی انتخاب قرار می گیرند

سامانه مدیریت ارتباط با تامین کنندگان

Supplier relationship

management system

سامانه مدیریت ارتباط با تامین کنندگان به عنوان درگاه ارتباطی بین گروه صنعتی انتخاب و شبکه تامین کنندگان و به منظور ثبت . اطلاعات، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان طراحی شده است تامین کنندگان محترم جهت اعلام آمادگی خود برای همکاری با گروه جهت تامین اقلام،خدمات و یا بومی سازی، بایستی ابتدا در این سامانه ثبت نام و سپس نسبت به معرفی کامل خود اقدام نمایند. واحد مدیریت ارتباط با تامین کنندگان پس از بررسی اطلاعات و مدارک و مستندات بارگزاری شده، اقدام به ارزیابی حضوری یا غیرحضوری تامین کنندگان می کند. تامین کنندگان در صورتیکه امتیاز پذیرش را کسب کنند در وندور لیست تامین .کنندگان گروه صنعتی انتخاب قرار می گیرند